شهدای دبیرستان سپاه

 

دبیرستان سپاه در زمان جنگ تحمیلی حدود صد شهید تقدیم انقلاب اسلامی نمود.

در شفاعت، شهدا دست درازی دارند                     عکسشـان را بنگـر چهـره‌ی نازی دارند

مـا به یـاد‌ آوری خـاطـره‌هـا محتـاجیـم                    ورنه آنان به من و تو، چه نیازی دارند؟

 

16 ساله / شهادت 19/ 08/ 62

قطعه 28  ردیف 12  شماره 3

17 ساله / شهادت 03/ 12/ 62

قطعه 27  ردیف 18  شماره 12

15 ساله / شهادت 05/ 12/ 62

شهید بی مزار

16 ساله / شهادت 08/ 12/ 62

قطعه 27  ردیف 10  شماره 5

18 ساله / شهادت 28/ 06/ 63

قطعه 27  ردیف 63  شماره 5

18 ساله / شهادت 11/ 07/ 63

گلزار شهدای دارآباد

19 ساله / شهادت 12/ 10/ 63

قطعه 28  ردیف 57  شماره 21

16 ساله / شهادت 23/ 12/ 63

قطعه 50  ردیف 69  شماره 10

16 ساله / شهادت 21/ 11/ 64

قطعه 27  ردیف 15  شماره 9

17 ساله / شهادت 21/ 11/ 64

قطعه 50  ردیف 16  شماره 14

18 ساله / شهادت 24/ 11/ 64

قطعه 53  ردیف 117  شماره 1

18 ساله / شهادت 24/ 11/ 64

قطعه 53  ردیف 65  شماره 4

16 ساله / شهادت 24/ 11/ 64

قطعه 53  ردیف 64  شماره 4

19 ساله / شهادت 25/ 11/ 64

قطعه 53  ردیف 32  شماره 1

16 ساله / شهادت 08/ 12/ 64

قطعه 53  ردیف 114  شماره 9

18 ساله / شهادت 31/ 01/ 65

قطعه 53  ردیف 127  شماره 2

17 ساله / شهادت 03/ 02/ 65

قطعه 28  ردیف 82  شماره 1

17 ساله / شهادت 13/ 02/ 65

قطعه 28  ردیف 84  شماره 1

16 ساله / شهادت 13/ 02/ 65

گلزار شهدای کرج

17 ساله / شهادت 24/ 02/ 65

گلزار شهدای گلپایگان

18 ساله / شهادت 26/ 03/ 65

قطعه 26  ردیف 90  شماره 18

16 ساله / شهادت 29/ 03/ 65

قطعه 24  ردیف 76  شماره 36

19 ساله / شهادت 09/ 04/ 65

قطعه 28  ردیف 9  شماره 5

18 ساله / شهادت 10/ 04/ 65

گلزار شهدای کرمان

19 ساله / شهادت 20/ 10/ 65

قطعه 53  ردیف 45  شماره 14

18 ساله / شهادت 21/ 10/ 65

قطعه 53  ردیف 9  شماره 15

17 ساله / شهادت 21/ 10/ 65

قطعه 53  ردیف 11  شماره 10

 

17 ساله / شهادت 23/ 10/ 65

قطعه 53  ردیف 14  شماره 12

17 ساله / شهادت 25/ 10/ 65

قطعه 28  ردیف 98  شماره 13

16 ساله / شهادت 25/ 10/ 65

قطعه 29  ردیف 8  شماره 5

18 ساله / شهادت 27/ 10/ 65

قطعه 53  ردیف 23  شماره 14

18 ساله / شهادت 01/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 7  شماره 1

17 ساله / شهادت 01/ 11/ 65

قطعه 40  ردیف 53  شماره 3

16 ساله / شهادت 02/ 11/ 65

گلزار شهدای خوانسار

18 ساله / شهادت 03/ 11/ 65

قطعه 27  ردیف 106  شماره 6

18 ساله / شهادت 08/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 30  شماره 18

 

18 ساله / شهادت 08/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 16  شماره 3

17 ساله / شهادت 08/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 3  شماره 13

17 ساله / شهادت 08/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 12  شماره 18

19 ساله / شهادت 09/ 11/ 65

قطعه 26  ردیف 81  شماره 21

18 ساله / شهادت 09/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 38  شماره 18

17 ساله / شهادت 09/ 11/ 65

قطعه 24  ردیف 90  شماره 23

18 ساله / شهادت 09/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 8  شماره 13

17 ساله / شهادت 09/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 1  شماره 1

16 ساله / شهادت 10/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 37  شماره 18

 

16 ساله / شهادت 10/ 11/ 65

قطعه 50  ردیف 1  شماره 17

19 ساله / شهادت 11/ 11/ 65

شهید بی مزار

17 ساله / شهادت 11/ 11/ 65

قطعه 26  ردیف 8  شماره 41

16 ساله / شهادت 11/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 35  شماره 12

17 ساله / شهادت 10/ 12/ 65

قطعه 24  ردیف 100  شماره 43

17 ساله / شهادت 10/ 12/ 65

گلزار شهدای کاشان

17 ساله / شهادت 10/ 12/ 65

قطعه 29  ردیف 75  شماره 7

16 ساله / شهادت 10/ 12/ 65

قطعه 53  ردیف 14  شماره 8

19 ساله / شهادت 12/ 12/ 65

قطعه 29  ردیف 59  شماره 8

 

20 ساله / شهادت 18/ 01/ 66

قطعه 40  ردیف 19  شماره 22

17 ساله / شهادت 18/ 1/ 66

شهید بی مزار

18 ساله / شهادت 20/ 1/ 66

قطعه 28  ردیف 96  شماره 1

18 ساله / شهادت 26/ 1/ 66

قطعه 29  ردیف 110  شماره 16

15 ساله / شهادت 15/ 2/ 66

قطعه 21  ردیف 39  شماره 1

20 ساله / شهادت 11/ 4/ 66

گلزار شهدای رباط کریم

20 ساله / شهادت 11/ 04/ 66

قطعه 26  ردیف 65  شماره 14

17 ساله / شهادت 14/ 04/ 66

قطعه 29  ردیف 160  شماره 16

19 ساله / شهادت 08/ 05/ 66

قطعه 29  ردیف 113  شماره 13

 

19 ساله / شهادت 21/ 05/ 66

قطعه 27  ردیف 57  شماره 14

17 ساله / شهادت 27/ 05/ 66

قطعه 29  ردیف 150  شماره 8

20 ساله / شهادت 01/ 11/ 66

قطعه 40  ردیف 38  شماره 13

19 ساله / شهادت 01/ 11/ 66

قطعه 40  ردیف 41  شماره 13

19 ساله / شهادت 01/ 11/ 66

قطعه 26  ردیف 68  شماره 46

22 ساله / شهادت 05/ 01/ 67

قطعه 40  ردیف 14  شماره 9

18 ساله / شهادت 20/ 02/ 67

قطعه 40  ردیف 93  شماره 15

20 ساله / شهادت 26/ 02/ 67

قطعه 40  ردیف 89  شماره 20

19 ساله / شهادت 26/ 02/ 67

گلزار شهدای چیذر

 

17 ساله / شهادت 27/ 1002 67

قطعه 40  ردیف 96  شماره 15

18 ساله / شهادت 02/ 03/ 67

قطعه 40  ردیف 97  شماره 19

20 ساله / شهادت 23/ 03/ 67

قطعه 53  ردیف 47  شماره 9

18 ساله / شهادت 23/ 03/ 67

قطعه 40  ردیف 115  شماره 15

20 ساله / شهادت 25/ 03/ 67

قطعه 40  ردیف 104  شماره 15

17 ساله / شهادت 25/ 03/ 67

قطعه 26  ردیف 21  شماره 22

20 ساله / شهادت 02/ 04/ 67

گلزار شهدای رینه دماوند

21 ساله / شهادت 03/ 04/ 67

شهید بی مزار

17 ساله / شهادت 22/ 04/ 67

قطعه 40  ردیف 131  شماره 4

 

16 ساله / شهادت 22/ 04/ 67

قطعه 40  ردیف 134  شماره 10

19 ساله / شهادت 01/ 1005 67

شهید بی مزار

20 ساله / شهادت 01/ 05/ 67

قطعه 26  ردیف 14  شماره 17

18 ساله / شهادت 01/ 05/ 67

قطعه 40  ردیف 32  شماره 2

18 ساله / شهادت 01/ 05/ 67

قطعه 40  ردیف 128  شماره 10

19 ساله / شهادت 02/ 05/ 67

قطعه 40  ردیف 44  شماره 6

18 ساله / شهادت 02/ 05/ 67

قطعه 40  ردیف 32  شماره 11

20 ساله / شهادت 03/ 05/ 67

قطعه 28  ردیف 99  شماره 4

17 ساله / شهادت 05/ 05/ 67

قطعه 40  ردیف 53  شماره 5

 

17 ساله / شهادت 05/ 05/ 65

قطعه 29  ردیف 131  شماره 4

20 ساله / شهادت 06/ 05/ 65

قطعه 40  ردیف 28  شماره 8

19 ساله / شهادت 12/ 05/ 65

قطعه 40  ردیف 66  شماره 2

20 ساله / شهادت 13/ 05/ 65

گلزار شهدای چیذر

14 ساله / شهادت 31/ 05/ 65

قطعه 40  ردیف 99  شماره 11

26 ساله / شهادت 23/ 12/ 73

قطعه 32  ردیف 98  شماره 37

32 ساله / شهادت 09/ 09/ 85

قطعه 50  ردیف 100  شماره 24

33 ساله / شهادت 10/ 03/ 86

قطعه 231  ردیف 65  شماره 29

44 ساله / شهادت 15/ 07/ 90

قطعه 49  ردیف 31  شماره 62

 

 

42 ساله / شهادت 03/ 08/ 92

قطعه 231  ردیف 67  شماره 29

42 ساله / شهادت 11/ 02/ 95

قطعه 26  ردیف 94  شماره 32

شادی ارواح طیبه شهدا

و امام شهدا صلوات

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/