شهدای دبیرستان سپاه

 

دبیرستان سپاه در زمان جنگ تحمیلی حدود صد شهید تقدیم انقلاب اسلامی نمود.

16 ساله / شهادت 19/ 08/ 62

قطعه 28  ردیف 12  شماره 3

17 ساله / شهادت 03/ 12/ 62

قطعه 27  ردیف 18  شماره 12

15 ساله / شهادت 05/ 12/ 62

شهید بی مزار

16 ساله / شهادت 08/ 12/ 62

قطعه 27  ردیف 10  شماره 5

18 ساله / شهادت 28/ 06/ 63

قطعه 27  ردیف 63  شماره 5

18 ساله / شهادت 11/ 07/ 63

گلزار شهدای دارآباد

19 ساله / شهادت 12/ 10/ 63

قطعه 28  ردیف 57  شماره 21

16 ساله / شهادت 23/ 12/ 63

قطعه 50  ردیف 69  شماره 10

16 ساله / شهادت 21/ 11/ 64

قطعه 27  ردیف 15  شماره 9

17 ساله / شهادت 21/ 11/ 64

قطعه 50  ردیف 16  شماره 14

18 ساله / شهادت 24/ 11/ 64

قطعه 53  ردیف 117  شماره 1

18 ساله / شهادت 24/ 11/ 64

قطعه 53  ردیف 65  شماره 4

16 ساله / شهادت 24/ 11/ 64

قطعه 53  ردیف 64  شماره 4

19 ساله / شهادت 25/ 11/ 64

قطعه 53  ردیف 32  شماره 1

16 ساله / شهادت 08/ 12/ 64

قطعه 53  ردیف 114  شماره 9

18 ساله / شهادت 31/ 01/ 65

قطعه 53  ردیف 2  شماره __

17 ساله / شهادت 03/ 02/ 65

قطعه 28  ردیف 82  شماره 1

17 ساله / شهادت 13/ 02/ 65

قطعه 28  ردیف 84  شماره 1

16 ساله / شهادت 13/ 02/ 65

گلزار شهدای کرج

17 ساله / شهادت 24/ 02/ 65

گلزار شهدای گلپایگان

18 ساله / شهادت 26/ 03/ 65

قطعه 26  ردیف 90  شماره 18

16 ساله / شهادت 29/ 03/ 65

قطعه 24  ردیف 76  شماره 36

19 ساله / شهادت 09/ 04/ 65

قطعه 28  ردیف 9  شماره 5

18 ساله / شهادت 10/ 04/ 65

گلزار شهدای کرمان

19 ساله / شهادت 20/ 10/ 65

قطعه 53  ردیف 45  شماره 14

18 ساله / شهادت 21/ 10/ 65

قطعه 53  ردیف 9  شماره 15

17 ساله / شهادت 21/ 10/ 65

قطعه 53  ردیف 11  شماره 10

 

17 ساله / شهادت 23/ 10/ 65

قطعه 53  ردیف 14  شماره 12

17 ساله / شهادت 25/ 10/ 65

قطعه 28  ردیف 98  شماره 13

16 ساله / شهادت 25/ 10/ 65

قطعه 29  ردیف 8  شماره 5

18 ساله / شهادت 27/ 10/ 65

قطعه 53  ردیف 23  شماره 14

18 ساله / شهادت 01/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 7  شماره 1

17 ساله / شهادت 01/ 11/ 65

قطعه 40  ردیف 53  شماره 3

16 ساله / شهادت 02/ 11/ 65

گلزار شهدای خوانسار

18 ساله / شهادت 03/ 11/ 65

قطعه 27  ردیف 106  شماره 6

18 ساله / شهادت 08/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 30  شماره 18

 

18 ساله / شهادت 08/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 16  شماره 3

17 ساله / شهادت 08/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 3  شماره 13

17 ساله / شهادت 08/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 12  شماره 18

19 ساله / شهادت 09/ 11/ 65

قطعه 26  ردیف 81  شماره 21

18 ساله / شهادت 09/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 38  شماره 18

17 ساله / شهادت 09/ 11/ 65

قطعه 24  ردیف 90  شماره 23

18 ساله / شهادت 09/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 8  شماره 13

17 ساله / شهادت 09/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 1  شماره 1

16 ساله / شهادت 10/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 37  شماره 18

 

16 ساله / شهادت 10/ 11/ 65

قطعه 50  ردیف 1  شماره 17

19 ساله / شهادت 11/ 11/ 65

شهید بی مزار

17 ساله / شهادت 11/ 11/ 65

قطعه 26  ردیف 8  شماره 41

16 ساله / شهادت 11/ 11/ 65

قطعه 29  ردیف 35  شماره 12

17 ساله / شهادت 10/ 12/ 65

قطعه 24  ردیف 100  شماره 43

17 ساله / شهادت 10/ 12/ 65

گلزار شهدای کاشان

17 ساله / شهادت 10/ 12/ 65

قطعه 29  ردیف 75  شماره 7

16 ساله / شهادت 10/ 12/ 65

قطعه 53  ردیف 14  شماره 8

19 ساله / شهادت 12/ 12/ 65

قطعه 29  ردیف 59  شماره 8

 

20 ساله / شهادت 18/ 01/ 66

قطعه 40  ردیف 19  شماره 22

17 ساله / شهادت 18/ 1/ 66

شهید بی مزار

18 ساله / شهادت 20/ 1/ 66

قطعه 28  ردیف 96  شماره 1

18 ساله / شهادت 26/ 1/ 66

قطعه 29  ردیف 110  شماره 16

15 ساله / شهادت 15/ 2/ 66

قطعه 21  ردیف 39  شماره 1

20 ساله / شهادت 11/ 4/ 66

گلزار شهدای رباط کریم

20 ساله / شهادت 11/ 04/ 66

قطعه 26  ردیف 65  شماره 14

17 ساله / شهادت 14/ 04/ 66

قطعه 29  ردیف 160  شماره 16

19 ساله / شهادت 08/ 05/ 66

قطعه 29  ردیف 113  شماره 13

 

19 ساله / شهادت 21/ 05/ 66

قطعه 27  ردیف 57  شماره 14

17 ساله / شهادت 27/ 05/ 66

قطعه 29  ردیف 150  شماره 8

20 ساله / شهادت 01/ 11/ 66

قطعه 40  ردیف 38  شماره 13

19 ساله / شهادت 01/ 11/ 66

قطعه 40  ردیف 41  شماره 13

19 ساله / شهادت 01/ 11/ 66

قطعه 26  ردیف 68  شماره 46

22 ساله / شهادت 05/ 01/ 67

قطعه 40  ردیف 14  شماره 9

18 ساله / شهادت 20/ 02/ 67

قطعه 40  ردیف 93  شماره 15

20 ساله / شهادت 26/ 02/ 67

قطعه 40  ردیف 89  شماره 20

19 ساله / شهادت 26/ 02/ 67

گلزار شهدای چیذر

 

17 ساله / شهادت 27/ 1002 67

قطعه 40  ردیف 96  شماره 15

18 ساله / شهادت 02/ 03/ 67

قطعه 40  ردیف 97  شماره 19

20 ساله / شهادت 23/ 03/ 67

قطعه 53  ردیف 47  شماره 9

18 ساله / شهادت 23/ 03/ 67

قطعه 40  ردیف 115  شماره 15

20 ساله / شهادت 25/ 03/ 67

قطعه 40  ردیف 115  شماره 15

17 ساله / شهادت 25/ 03/ 67

قطعه 26  ردیف 21  شماره 22

20 ساله / شهادت 02/ 04/ 67

گلزار شهدای رینه دماوند

21 ساله / شهادت 03/ 04/ 67

شهید بی مزار

17 ساله / شهادت 22/ 04/ 67

قطعه 40  ردیف 131  شماره 4

 

16 ساله / شهادت 22/ 04/ 67

قطعه 40  ردیف 134  شماره 10

19 ساله / شهادت 01/ 1005 67

شهید بی مزار

20 ساله / شهادت 01/ 05/ 67

قطعه 26  ردیف 14  شماره 17

18 ساله / شهادت 01/ 05/ 67

قطعه 40  ردیف 32  شماره 2

18 ساله / شهادت 01/ 05/ 67

قطعه 40  ردیف 128  شماره 10

19 ساله / شهادت 02/ 05/ 67

قطعه 40  ردیف 44  شماره 6

18 ساله / شهادت 02/ 05/ 67

قطعه 40  ردیف 32  شماره 11

20 ساله / شهادت 03/ 05/ 67

قطعه 28  ردیف 99  شماره 4

17 ساله / شهادت 05/ 05/ 67

قطعه 40  ردیف 53  شماره 5

 

17 ساله / شهادت 05/ 05/ 65

قطعه 29  ردیف 131  شماره 4

20 ساله / شهادت 06/ 05/ 65

قطعه 40  ردیف 28  شماره 8

19 ساله / شهادت 12/ 05/ 65

قطعه 40  ردیف 66  شماره 2

20 ساله / شهادت 13/ 05/ 65

گلزار شهدای چیذر

14 ساله / شهادت 31/ 05/ 65

قطعه 40  ردیف 99  شماره 11

26 ساله / شهادت 23/ 12/ 73

قطعه 32  ردیف 98  شماره 37

32 ساله / شهادت 09/ 09/ 85

قطعه 50  ردیف 100  شماره 24

33 ساله / شهادت 10/ 03/ 86

قطعه 231  ردیف 65  شماره 29

44 ساله / شهادت 15/ 07/ 90

قطعه 49  ردیف 31  شماره 62

 

 

42 ساله / شهادت 03/ 08/ 92

قطعه 231  ردیف 67  شماره 29

42 ساله / شهادت 11/ 02/ 95

قطعه 26  ردیف __  شماره __

شادی ارواح طیبه شهدا

و امام شهدا صلوات

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/