روستای اوجان واقع در دهستان شاخن از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی می باشد. 

بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران، جمعیت آن بالغ بر ۹۴۲ نفر است. مردم روستا به کشاورزی و دامداری مشغول می باشند.

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

تصاویر سال 1363

شهید محمدی اوجان فقط چند بار به روستا سفر کرده بود.

 

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

تصاویر سال 1370

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

تصاویر سال 1382

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

تصاویر سال 1388

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

تصاویر سال 1389

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

تصاویر سال 1390

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

تصاویر سال 1391

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

محصولات خراسان جنوبی

مهمترین محصولات روستاهای خراسان جنوبی زعفران، زرشک و عناب می باشد.

پیشنهاد ایجاد امکانات مختلف برای روستای اوجان

 


 

موقعیت روستای اوجان روی نقشه پارسی جو