خانواده و دوستان

شهید از طفولیت تا شهادت


عید سال 1366


شهید - پدر - برادر


پسر خاله ها - شهید


همکلاسی ها


دبیرستان سپاه


شهید در مراسم ختم - سال 1365


سال 1366


سال 1366


سال 1366


یونیفرم دبیرستان


سال 1364


سال 1364


آخرین عکس شهید - 18 سالگی - سه ماه قبل از شهادت


حجله


پدر شهید - متوفی در 22 اردیبهشت 1399


مادر شهید - متوفی در 28 آبان 1380