نظر علما و سیاسیون در مورد امام خامنه ای

 


http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/