هَلْ مِنْ ناصِرٍ یَنْصرُنی

آیا کسی هست مرا یاري کند؟

امام حسین(ع) نه در ابتداي حرکتش به سوي کوفه بلکه در آخرین لحظات عمر شریفش، پس از به شهادت رسیدن کلیه یاران و فرزندانش طلب یاري می کند. این به چه معنی است؟

آیا امام نمی دانست چه وقت و از چه کسی طلب یاري کند؟

آیا از مرگ ترسیده، از کارش پشیمان شده و می خواست زنده بماند؟

یا دوست داشت افرادي بیایند و همان موقع انتقامش را از دشمنان حاضر در میدان جنگ بگیرند؟

ولی شاید معنی حرف امام این باشد که در تمام نقاط جهان و در تمام زمان ها، کیست که بخواهد من یاریش کنم؟ ....

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/