سوال یک دختر دانش آموز 9 ساله شیعه

 

دانش آموز: خانم مدیر، ما در کلاس 24 نفر هستیم. معلم وقتی می خواد از کلاس بیرون بره به من میگه محمدی، شما مبصر باش تا نظم کلاس بهم نریزه و به بچه ها میگه بچه ها، گوش به حرف مبصر کنید تا من برگردم. شما میگید پیامبر (ص) از دنیا رفت و کسی را به جانشینی خود انتخاب نکرد. آیا پیامبر (ص)، به اندازه معلم ما بلد نبود یک مبصر و جانشین بعد از خودش تعیین کند که نظم جامعه اسلامی به هم نریزد؟!

مدیر اهل سنت: برو فردا با ولیت بیا کارش دارم.

دانش آموز رفت و فردا با دوستش آمد.

مدیر: پس چرا ولیتو نیاوردی؟ مگه نگفتم ولیتو بیار؟

دانش آموز: این ولیه منه دیگه.

مدیر عصبانی: منظور من از ولی سرپرسته، پدرته، اونوقت تو رفتی دوستتو آوردی؟

دانش آموز: مگه معنی ولی، سرپرسته؟ پس چرا وقتی پیامبر میگه این علی ولی شماست؛ شما میگید معنی ولی میشه دوست؟

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/