اسامی زیبای خداوند (اسماء الحسنی)

 

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

 

1) اللَّهُ  : خالق یکتا که شامل کلیه اسامی و صفات جمال و جلال خداوندی است (خداوند یکتا).
2)
اَلرَّحْمنُ  : بخشايشگر هستي بخش، بخشنده نعمت بدون چشم داشت (بخشایشگر).
3)
اَلرَّحِيْمُ  : مهربان، پاداش و نعمت دهنده در مقابل اعمال نيکوي بندگان (مهربان).
4)
اَلْمَلِکُ  : صاحب و مالک مطلق و وابسته به خود (پادشاه جهان هستی)
5)
اَلْقُدُّوسُ : پاک از هر عيب و نقص (پاکیزه از هرعیب).   
6)
اَلسَّلاَمُ : پاک و سلامتي بخش عالم (سلامتی بخش)‌.
7)
اَلْمُؤْمِنُ : يگانه امانتدار و امان دهنده مخلوقات از عذاب (یگانه امان دهنده).
8)
اَلْمُهَيْمِنُ : نگهبان مسلط بر عالم (ایمن کننده از خوف)
9)
اَلْعَزِيْزُ : صاحب عزت و بزرگواري (ارجمند و محبوب).
10)
اَلْجَبَّارُ : خود رأي و جبران کننده و اصلاحگر حال بندگان خويش (بسیار جبران کننده)

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

11) اَلْمُتَکَبِّرُ : يگانه وجودي که همه بزرگي ها ازآن اوست (دارای بزرگی برازنده).
12)
اَلْخَالِقُ : بوجود آورنده عالم از عدم و پديدآورنده مخلوقات (آفریننده).
13)
اَلْبَارِيءُ : بوجود آورنده همه مخلوقاتي که داراي روح هستند (تنها آفریدگار).
14)
اَلْمُصَوِّرُ : صورت دهنده و طراح عالم و همه موجودات (نگارگر و صورتگر)
15)
اَلغَفَّارُ : بسيار آمرزنده (بسیار آمرزگار).
16)
اَلْقَهَّارُ : غالب و چيره و بازگيرنده همه چيز (بسیار چیره شونده).
17)
اَلْوَهَّابُ : بسيار بخشنده و نعمت دهنده (نیک بخشنده).
18)
اَلرَّزَّاقُ : بوجود آورنده روزي و دهنده آن (بسیار روزی دهنده).
19)
اَلْفَتَّاحُ : باز کننده درهاي خزائن رحمتش براي بندگان (بسیار گشاینده)
20)
اَلْعَلِيْمُ : آگاه و داناي برهمه چيز و درهمه احوال و درهمه جا (داناترین).

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

21) اَلْقَابِضُ : گيرنده روح و نعمت از هر که بخواهد (گیرنده و می راننده)
22)
اَلْبَاسِطُ : وسعت دهنده توشه حيات براي هرکس که بخواهد (فراخ کننده زندگی).
23)
اَلْخَافِضُ : خوارکننده هرکس که مستحق ذلت و خواري باشد (پست کننده، خوار کننده)
24)
اَلرَّافِعُ : برتري دهنده به هرکس که مستحق برتري است (بالابرنده و بلند کننده).
25)
اَلْمُعِزُّ : بزرگواري بخش و ياري دهنده کسي که به دين خود چنگ زده (گرامی دارنده).
26)
اَلْمُذِلُّ : خوارکننده دشمنان خود (خوار دارنده و خوار کننده).
27)
اَلسَّمِيْعُ : شنواي همه صداها (شنوا ترین).
28)
اَلْبَصِيْرُ : بيناي پيدا و ناپيدا (بیناترین).
29)
اَلْحَکَمُ : يگانه داور و حاکمي که هيچ ردي در قضاوت و داوري او نيست (داوری کننده).
30)
اَلْعَدْلُ : دادگر کامل در دادگري (بینهایت دادگر).

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

31) اَللَّطِيْفُ : آگاه، بسيار دقيق درهمه امور و اشياء پيدا و ناپيدا (بسیار نازک بین)
32)
اَلْخَبِيْرُ : اخبار باطن و پنهان بر او پوشيده نيست (آگاه ترین).
33)
اَلْحَلِيْمُ : صبور و شکيبا (بسیار بردبار).
34)
اَلْعَظِيْمُ : صاحب عظمت و بزرگي که در عظمت بي همتاست (بسیار بزرگ و والا)
35)
اَلْغَفُوْرُ : آمرزنده (آمرزنده گناه)
36)
اَلشَّکُوْرُ : کسي که پاداشی بزرگ در برابر نيکي کم مي دهد (بسیار سپاسگزار).
37)
اَلْعَلِي : وجودي که مراتب بزرگي او فوق تصور است (بلند مرتبه)
38)
اَلْکَبِيْرُ : وجودي که عقل و احساس از بزرگی او ناتوان است. (بزرگ و کلان).
39)
اَلْحَفِيْظُ : نگهدار اعمال بندگان و هر چيزي که بخواهد (نگهدارنده)
40)
اَلْمُقِيْتُ : خالق قوت و نيروي حيات مادي و معنوي (دربردارنده خوراک هستی).

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

41) اَلْحَسِيْبُ : وجودي که براي بندگانش کافي است. حسابگر اعمال (شمار کننده)
42)
اَلْجَلِيْلُ : وجودي که برترين کمالات از آن اوست (بسیار گرانقدر)
43)
اَلْکَرِيْمُ : بخشنده اي که بدون سؤال و درخواست مي بخشد (بسیار بخشنده)
44)
اَلرَّقِيْبُ : وجودي که مراقب و ناظر همه اشياء و حرکات است (بسیار مراقبت کننده)
45)
اَلْمُجِيْبُ : جواب دهنده به كساني که او را فرياد کنند (پاسخگو)
46)
اَلْوَاسِعُ : وجودي که علم و قدرت و رحمت او همه جا را فرا گرفته است (فرا گیرنده).
47)
اَلْحَکِيْمُ : کاردان، آگاه به چگونگي و اهداف امور و اشياء عالم (فرزانه، بسیار خردمند)
48)
اَلوَدُوْدُ : خواستار نيکي براي همه بندگانش (دوستدار مطیعان, بسیار مهربان)
49)
اَلْمَجِيْدُ : بزرگواري که بزرگواري او بي نهايت است (شریف بلند پایه).
50)
اَلْبَاعِثُ : برانگيزاننده پيامبران علیهم السلام، برانگيزاننده مردگان از قبر (برانگیزاننده)

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

51) اَلشَّهِيْدُ : آگاه و نظاره گر و بيننده‌ همه اشياء و حرکات و سکنات عالم (بیننده)
52)
اَلْحَقُّ : وجود ثابت و يکنواختي که هرگز تحول و تغيير در راه ندارد (ثابت و درست).
53)
اَلْوَکِيْلُ : عهده دار همه امور بندگان و موجودات (وکیل)
54)
اَلْقَوِي : صاحب قدرت و قوت بي نهايت (زورمند توانا)
55)
اَلْمَتِيْنُ : نيرومندي که محکم کاري او بي نهايت است (محکم و استوار).
56)
اَلْوَلِي : سرپرست و مدير عالم هستي و همه موجودات (دوست و یار نیکان)
57)
اَلْحَمِيْدُ : کسي که سزاوار همه گونه حمد و ثنا است (ستوده).
58)
اَلْمُحْصِي : کسي که هيچ چيز درمقابل علمش پنهان نمي شود (حساب کننده دانا)
59)
اَلْمُبْدِيءُ : آغازي دهنده به همه کس و همه چيز (نخستین پدید آورنده)
60)
اَلْمُعِيْدُ : کسي که قدرت برگرداندن هرچيز را بعد از عدمش دارد (دوباره زنده کننده).

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

61) اَلْمُحيي : حيات دهنده، زندگي بخش (زنده کننده زندگی بخش).
62)
اَلْمُمِيْتُ : سلب کننده و گيرنده حيات از ديگران (میراننده و نابود کننده).
63)
اَلْحَي : هميشه زنده (زنده جاوید)
64)
اَلْقَيُّوْمُ : وابسته به خود و همه موجودات به او وابسته اند. (قائم به ذات و پاینده).
65)
اَلْوَاجِدُ : به وجود آورنده هرچيز که اراده کند (پدید آورنده دانا)
66)
اَلْمَاجِدُ : بزرگي آفرين (بزرگوار)
67)
اَلْوَاحِدُ : يگانه و يکتا (یکتای بی همتا).
68)
اَلصَّمَدُ : بي نيازی که دیگران به او نیازمندند (بی نیاز).
69)
اَلْقَادِرُ : توانای توانائي بخش (توانا).
70)
اَلْمُقْتَدِرُ : مسلط و قدرتمدار حقيقي (تعیین کننده قضا وقدر)

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

71) اَلْمُقَدِّمُ : پيشي دهنده و برتري دهنده هر امری که بخواهد (فراپیش دارنده)
72)
اَلْمُؤَخِّرُ : عقب انداز هرچيز و هر امري که بخواهد (فراپس دارنده)
73)
اَلأَوَّلُ : وجودي که بر هر چيز پيشي دارد (نخستین)
74)
اَلآخِرُ : وجودي که بالاتر از همه موجودات باقيست (واپسین ، سرانجام)
75)
اَلظَّاهِرُ : وجودي که آثار قدرت و هستي او پيداست (آشکار ، پدیدار ، هویدا)
76)
اَلْبَاطِنُ : وجودي که احاطه بر ذات او غير ممکن است (پنهان ، دربرگیرنده همه)
77)
اَلْوَالِي : يگانه سر پرستي که همه ولايت ها از اوست (کاردار)
78)
اَلْمُتَعَالِي : دور از عيب و نقص (رفیع ، بلند مرتبه)
79)
اَلْبِرُّ : وجودي که سرچشمه همه نيکي هاست (نیکوترین)
80)
اَلتَّوَّابُ : توبه پذير طغيانگران و سرکشان (همیشه توبه پذیر)

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

81) اَلْمُنْتَقِمُ : انتقام گيرنده و عذاب دهنده کساني که مستحق عذابند (دادستان)
82)
اَلْعَفُوُّ : بخشنده گناهان و آمرزنده توبه کنندگان (درگذرنده ، آمرزنده).
83)
اَلرَّؤُوفُ : وجودي که سرچشمه رحمت و مهرباني است. (بسیار دلسوز و مهربان).
84)
مَالِکَ الْمُلْکِ : وجودي که هستي و حرکات عالم تابع خواست اوست (فرمانروای جهان).
85)
ذُوالْجَلاَلِ وَالإِکْرَامِ : صاحب بزرگواري و کمال (دارای شکوه و بخشش).
86)
اَلْمُقْسِطُ : دادرس و دادستان مظلومين از ستمگران (دادگر).
87)
اَلْجَامِعُ : در برگيرنده همه عالم هستي و جمع کننده در روز قيامت (گردآورنده).
88)
اَلْغَنِي : بي نياز از همه چيز و همه به او محتاجند (توانگر شایسته)
89)
اَلْمُغْنِي : بي نياز کننده و کفایت کننده (بی‌نیاز گرداننده).
90)
اَلْمَانِعُ : جلوگيري کننده از مصيبت و مشکلات (بازدارنده).

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

91) اَلضَّارُ : ضرر رسان به اهل عصيان (آزار دهنده اهل گناه).
92)
اَلنَّافِعُ : منفعت دهنده به اهل ايمان (سودمند).
93)
اَلنُّوْرُ : روشنائي مطلق و روشنائي بخش (روشنی).
94)
اَلْهَادِي : راهنما و دستگير (هدایت کننده و را هنما).
95)
اَلْبَدِيْعُ : بي نظير و بي شريک (سنجش ناپذیر).
96)
اَلْبَاقِي : ماندني (ماندگار و واگردان نشدنی ، تغییر ناپذیر)
97)
اَلْوَارِثُ : مالک نهائي تمام جهان هستی (ارث برنده).
98)
اَلرَّشِيْدُ : کامل مطلق و تعالي دهنده (راهنما ، نشان دهنده راه راست).
99)
اَلصَّبُورُ : شکيبا و شکيبائي بخش (بردبار و بردباری بخش)

 

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/