آموزش مهارت های هفتگانه

ICDL

 

 مفاهیم عمومی

 استفاده از رایانه

 واژه پردازی  (Word)

 صفحات گسترده

 پایگاه داده  (Access)

 عرضه مطالب  (Power Point)

 اینترنت

  چند نکته در باره تایپ با برنامه Word 2007