قدرت موشکی ایران

.داشتن موشک های قوی و پیشرفته مهمترین عامل بازدارنده از حمله نظامی دشمنان به کشور می باشد

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/ 

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

 http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/ 

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/ 

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/ 

 

http://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

.فیلم های بالا از سایت آپارات نمایش داده می شود