کلام امام خامنه ایhttp://shahid-ojan.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/