http://shahid-ojan.domainuser.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

سایر تصاویر

http://shahid-ojan.domainuser.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/متن کامل آیه: اى کسانى که ایمان آورده‌اید! هنگامى که بدهىِ مدّت‌دارى (بر اثر وام یا معامله) به یکدیگر پیدا مى‌کنید، آن را بنویسید. و باید نویسنده‌اى در میان شما به عدالت (سند را) بنویسد. کسى که توان نوشتن دارد، نباید از نوشتن خوددارى کند، همان طور که خدا به او تعلیم داده است. پس باید او بنویسد و آن کس که بدهکار است، املا کند و از خدایى که پروردگار اوست، بپرهیزد و چیزى از آن فروگذار ننماید و اگر بدهکار، سفیه یا ضعیف بود و یا توانایى املا کردن نداشت، باید ولىّ او (به جاى او) با رعایت عدالت (مدّت و مقدار بدهى را) املا کند و دو نفر از مردان را شاهد بگیرد و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از گواهانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، (انتخاب کنید) تا اگر یکى از آنان فراموش کرد، دیگرى به او یادآورى کند و شهود نباید هنگامى که آنها را (براى اداى شهادت) دعوت مى‌کنند، خوددارى نمایند. و از نوشتن (بدهى‌هاى) کوچک یا بزرگِ مدّت‌دار، ملول نشوید، این در نزد خدا به عدالت نزدیک‌تر، و براى اداى شهادت استوارتر و براى جلوگیرى از شک و تردید بهتر است، مگر این که تجارت و داد و ستد، نقدى باشد که در میان خود دست به دست مى‌کنید. در این صورت، ایرادى بر شما نیست که آن را ننویسید. ولى هنگامى که خرید و فروش (نقدى) مى‌کنید، (باز هم) شاهد بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد (به خاطر حقّ‌گویى) زیانى برسد و اگر چنین کنید از فرمان خداوند خارج شده‌اید. و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید و خداوند (راه درست زندگى را) به شما تعلیم مى‌دهد و خداوند به هر چیزى داناست.
  


http://shahid-ojan.domainuser.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

تصاویر آیات در مورد سند 2030 و برجام

تصاویر آیات در مورد دشمن و آل سعود

تصاویر آیات در مورد ولایت فقیه، دفاع مقدس و توان نظامی و شهدا

http://shahid-ojan.domainuser.ir/files/shahidQQQQojan/image/P_Gif/

تصویر آیات در اینستاگرام